تصویری از دیش رادار زاسلون میگ 31. دیش ثابت است اسکن الکترونیک کار جستجو را انجام میدهد. برد این رادار به 200 کیلومتر میرسد